U heeft besloten actief met ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid om te gaan. Wat kunt u dan verwachten van GEPOMA:

 • Na een ziekmelding neemt de  verzuimcoördinator  binnen 24 uur contact op met de leidinggevende en belt in overleg met leidinggevende daarna de verzuimende medewerker. Tijdens het gesprek met de medewerker analyseert de verzuimcoördinator de ziekmelding en adviseert de leidinggevende over de aanpak. De direct leidinggevende houdt de regie waarbij de verzuimcoördinator adviseert, coacht en het proces bewaakt.

 • In het gesprek met de leidinggevende inventariseert de verzuim coördinator (in overleg met de leidinggevende) welke acties er uitgevoerd moeten worden. Dat kunnen zijn, een huisbezoek, een telefonische verzuimintake, een uitnodiging voor een gesprek. Met name wanneer nader onderzoek noodzakelijk lijkt, wordt de medewerker uitgenodigd door verzuim coördinator voor een gesprek of doet de verzuim coördinator een huisbezoek.  In sommige gevallen kan de medewerker uitgenodigd worden voor een bezoek aan de bedrijfsarts. Als het nodig is kan de verzuimcoördinator in overleg met de leidinggevende direct andere relevante interventies inzetten.

 • De verzuimcoördinator bewaakt het gehele proces zodat de medewerker bij terugkeer snel, professioneel en met aandacht wordt begeleid binnen de kaders van de Wet Poortwachter. Het gehele proces wordt vastgelegd en bewaakt in ons online verzuimportaal dat voldoet aan de strenge eisen van ISO 27001 en NEN 7510

 • Indien nodig begeleiden wij uw medewerker in het aanvraagtraject voor de WIA. Wij helpen u en uw medewerker het dossier hiervoor in orde te maken. Daarnaast gaan we mee naar het UWV om uw medewerker bij te staan in de gesprekken met een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige.

 • Alvorens wij starten met onze activiteiten willen we goed zicht hebben op de actuele dossiers en de status hiervan. Dit in het belang van eenieder om onduidelijkheid te voorkomen.

 • De bedrijfsarts wordt op verzoek van de  verzuimcoördinator ingezet bij puur medische zaken en vervult dan een adviesrol. Waar wettelijk nodig stellen wij een probleemanalyse op conform Wet Verbetering Poortwachter om de belastbaarheid van de medewerker vanuit een medisch oogpunt te bepalen. Als er sprake is van dreigend langdurig verzuim en de oorzaak is naar de inschatting van de verzuimcoördinator  niet puur medisch, wordt een andere professional  (bv. Arbeidsdeskundige)  ingeschakeld. Vooral bij werk gerelateerde problematiek of onduidelijkheden over een ziekmelding werkt dit zeer efficiënt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om regelmatig een SMT in te plannen. We zullen dit nader bespreken.

 • Binnen GEPOMA hebben we een arbo specialist. Deze kan alle RI&E’s uitvoeren alsmede de PMO’s, WPO’s en diverse keuringen. Indien van deze dienstverlening gebruik wordt gemaakt zal altijd een separate offerte worden gedaan.

 • Binnen GEPOMA hebben we ook een geregistreerd vertrouwenspersoon. Voor medewerkers kan het soms belangrijk zijn te weten dat ze in vertrouwen iets bespreekbaar kunnen maken. Indien een werkgever hiervan gebruik wil maken dan kunnen de gegevens van de vertrouwenspersoon bv. Worden opgenomen in het verzuimreglement.

 • Het kan in dossiervorming soms belangrijk zijn om een werkplekonderzoek te doen. Ook hiervoor hebben wij een gecertificeerde medewerker beschikbaar. Indien een bedrijfsarts een advies geeft voor een werkplekonderzoek zal dit vanuit GEPOMA met leidinggevende en medewerker besproken worden.

 • Bij het inschakelen van deskundigen gebruikt de verzuimcoördinator ons netwerk van partners met wie wij Service Level Agreements hebben afgesloten. Zo waarborgen wij snelheid en kwaliteit. Wij hanteren scherpe selectiecriteria bij het contracteren van onze partners.

 • Wij vinden het van groot belang dat alle betrokken goed op de hoogte zijn van onze werkwijze en aanpak. Derhalve willen wij graag leidinggevenden alsook medewerkers informeren voordat we daadwerkelijk van start gaan. Zowel de leidinggevende als de medewerker zijn de centrale spelers als het gaat over arbeidsongeschiktheid. Goede communicatie met eenieder start met goede informatie.

  Ook voor medewerkers zijn wij beschikbaar, ze kunnen te allen tijde rechtstreeks met ons contact opnemen. Belangrijkste reden hiervoor is dat wij van mening zijn dat het bespreekbaar kunnen maken van een situatie waar iemand mee zit de basis is om te komen tot de goede oplossing voor alle betrokkenen.